top of page

Privacyverklaring

Karen Rensma Fotografie Privacyverklaring        

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Karen Rensma Photography persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en zorgvuldigheid van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), van het moment van verwerking nationale wet- en regelgeving.  

De AVG schrijft voor dat Karen Rensma Fotografie geeft inzicht in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met de aard van de persoonsgegevens, de rechts en doelen van de gegevensverwerking en de rechten die de persoonsgegevens verwerken.  

Karen Photography zal het privacybeleid van tijd tot tijd voorafgaand aan het controleren van dit beleid nog wel actueel is.  

verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:  

 

Persoonsgegevens worden verwerkt

Karen Rensma Photography verwerkt de volgende persoonsgegevens:  

Algemene persoonsgegevens:  

 • Achternaam

 • Voornamen

 • adres

 • postcode

 • Woonplaats

 • Telefoonnummer  

 • Emailadres

 • Klantnummer  

 • Factuurnummer

 

Verwerkingsgrond  

Karen Rensma Photography verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:  

A.   De betrokkene wiens gegevens het betreft heeft verstrekt;  

B.   De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Karen Rensma Photography met betrokkene heeft gesloten;  

C.   Karen Rensma Photography een dient na te komen  

D.   Een doel van Karen Rensma Fotografie, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht van de producten en diensten van Karen Rensma Fotografie aan betrokkene brengen.  

Verwerkingsdoel

De hierboven beschreven (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:  

 • Uitvoering opdracht van overeenkomst met betrokkene

 • Facturatie

 • Afleveren producten (foto's, ander materiaal) of diensten  

 • Informatie over wijzigen producten en diensten  

 • Marketing, promotie, reclame, nieuwsbrieven  

 • Telefonisch contact

 • E-mail contact  

 • Contact via sociale media  

 • Wettelijke werkzaamheden  

 

Geautomatiseerde verwerkingen  

 

Er worden geen automatische gegevensverwerkingen gebruikt.

Delen van persoonsgegevens met derden  

 

Karen aanpassen uw gegevens nodig in het kader van niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst van om te voldoen aan een overeenkomst. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en geheimhouding van uw gegevens. Karen Rensma Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

Bewaarduur van persoonsgegevens  

 

Karen Rensma Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, om de doelen te realiseren die de gegevens zijn verzameld. Hiertoe dienen wij per doel de volgende bewaartermijnen:  

ik  Wettelijke grondslag: Karen Rensma Fotografie houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.  

ik  Marketingdoeleinden: 2 jaar

ik  Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 2 jaar  

ik  Telefonisch contact: 2 jaar

ik  Informeren over wijzigingen van diensten: 2 jaar  

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van haar doeleinden, het verzenden van persoonsgegevens van reclame. Dit kan via de website van Karen Rensma Photography (www.karenrensma.com) of door middel van telefoon (+31(0)6 14642383 of e-mail (info@karenrensma.com). Karen Rensma Photography zal de gegevens van betrokkene betrekking hebben niet meer gebruiken voor sterven.  

Gebruik van cookies op website  

 

Karen Rensma Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt geplaatst op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruik. Ze zorgen ervoor dat de website naar werken en werken uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website bereiken. Daarnaast hebben we cookies die uw surfgedrag ondergaan plaatsen we op gemaakt gemaakt inhoud kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.  

Beveiliging van de door Karen Rensma Fotografie vastgelegde persoonsgegevens  

 

Karen Rensma Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft goede goede ervaringen van misbruik, neem dan contact op met Karen Rensma Photography. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal het uitvoeren van activiteiten niet mogelijk zijn. Karen Rensma Photography meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er gevolgen te voorzien zijn voor de rekening Karen Rensma Fotografie onveranderd contact op met deze ontvangen.  

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht  

 

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Karen Rensma Photography via info@karenrensmal.com.  

Toestemming intrekken  

 

U heeft het recht om eerdere toestemming in het kader van de diepgaande verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met andere wetgeving (bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Karen Rensma Photography schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto's in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quitclaim in de basis zijn gesloten van het recht op intrekking van toestemming.  

© Karen Rensma Fotografie, 2022 

bottom of page